Vigtigt: Pro V2 og Pro V3 passer ikke udstyr sammen

OBS: Du har en Pro V2 når din fjernbetjening & D/W-sensor ser sådan ud:

Du skal derfor altid

vælge dit udstyr her:


Pro V2

OBS: Du har en Pro V3 når din fjernbetjening & D/W-sensor ser sådan ud:

Du skal derfor altid

vælge dit udstyr her:


Pro V3

Da Pro V3 kom på markedet i slutningen af 2017, ændrede fabrikken 'Protokollen' i den.

Det har medført, at alt udstyr til dén også blev ændret, med det resultat at intet udstyr til Pro V3 passer til Pro V1/V2 - og intet udstyr til Pro V1/V2 passer til Pro V3.

Da næsten alt har samme udseende, håndtering og indstillinger i menuen på Pro V3, valgte daværende HomeSecure importør at fortsætte med at medsende Pro V2-manualen ved salg af Pro V3 alarmer.

Når kunden nogle år senere køber udstyr til sin Pro-alarm, sker det derfor nogle gange at der bliver købt forkert udstyr, som ikke kan kodes til alarmpanelet.

Man kan KUN være sikker på hvilken alarm man har ved at genkende sin fjernbetjening og/eller dør/vinduesensor.....

Pro V1/v2 eller Pro V3

Vigtigt: Pro V2 och Pro V3 matchar inte utrustning

OBS: Du har en Pro V2 när din fjärrkontroll och D/W-sensor ser ut så här:

Du bör därför alltid välja din utrustning här:


Pro V2

OBS: Du har en Pro V3 när din fjärrkontroll och D/W-sensor ser ut så här:

Du bör därför alltid välja din utrustning här:


Pro V3

När Pro V3 kom ut på marknaden i slutet av 2017 ändrade fabriken "protokollet" i den.
Detta har inneburit att all utrustning för den också ändrades, med resultatet att ingen utrustning för Pro V3 passar Pro V1/V2 – och ingen utrustning för Pro V1/V2 passar Pro V3.
Eftersom nästan allt har samma utseende, hantering och inställningar i menyn på Pro V3 valde dåvarande HomeSecure-importören att fortsätta skicka Pro V2-manualen med försäljning av Pro V3-larm.
När kunden köper utrustning till sitt Pro-larm några år senare händer det därför ibland att fel utrustning köps, som inte går att koda för larmcentralen.
Du kan ENDAST vara säker på vilket larm du har genom att känna igen din fjärrkontroll och/eller dörr/fönstersensor.....

Pro V1/V2 eller Pro V3

Je hebt een Pro V2 wanneer je afstandsbediening & D/W sensor er zo uit ziet:

Daarom moet je altijd
kies hier je uitrusting:


Pro V2

Je hebt een Pro V3 wanneer je afstandsbediening & D/W sensor er zo uit ziet:

Daarom moet je altijd
kies hier je uitrusting:


Pro V3

Belangrijk: Pro V2 en Pro V3 passen niet op dezelfde uitrusting

Toen de Pro V3 eind 2017 op de markt kwam, veranderde de fabriek het 'Protocol' erin.
Dit heeft ertoe geleid dat ook alle apparatuur daarvoor is gewijzigd, met als resultaat dat geen apparatuur voor de Pro V3 past bij de Pro V1/V2 - en geen apparatuur voor de Pro V1/V2 past bij de Pro V3.
Aangezien vrijwel alles hetzelfde uiterlijk, bediening en instellingen heeft in het menu van de Pro V3, koos de toenmalige HomeSecure-importeur ervoor om de Pro V2-handleiding te blijven sturen bij de verkoop van Pro V3-alarmen.
Wanneer de klant enkele jaren later apparatuur koopt voor zijn Pro alarm, komt het dus wel eens voor dat de verkeerde apparatuur wordt gekocht, die niet te coderen is voor de alarmcentrale.
Je weet ALLEEN zeker welk alarm je hebt door je afstandsbediening en/of deur-/raamsensor te herkennen.....

Pro V1/V2 of Pro V3

Wichtig: ProV2 und ProV3 passen nicht zur Ausstattung

Note: Sie haben einen Pro V2, wenn Ihre Fernbedienung und Ihr funk-magnetSensor so aussehen:

Sie müssen Ihre Ausrüstung daher immer hier auswählen:


Pro V2

Note: Sie haben einen Pro V3, wenn Ihre Fernbedienung und Ihr funk-magnetSensor so aussehen:

Sie müssen Ihre Ausrüstung daher immer hier auswählen:


Pro V3

Als der Pro V3 Ende 2017 auf den Markt kam, änderte das Werk das darin enthaltene „Protokoll“.
Dies hat dazu geführt, dass auch sämtliche Ausstattungen dafür geändert wurden, mit dem Ergebnis, dass keine Ausstattung für den Pro V3 auf den Pro V1/V2 passt – und keine Ausstattung für den Pro V1/V2 auf den Pro V3 passt.
Da im Menü des Pro V3 fast alles das gleiche Aussehen, die gleiche Handhabung und die gleichen Einstellungen aufweist, entschied sich der damalige HomeSecure-Importeur, beim Verkauf von Pro V3-Alarmen weiterhin das Pro V2-Handbuch mitzusenden.
Wenn der Kunde einige Jahre später Geräte für seine Pro-Alarmanlage kauft, kommt es daher manchmal vor, dass falsche Geräte gekauft werden, die nicht für die Alarmzentrale codiert werden können.
Sie können NUR durch die Erkennung Ihrer Fernbedienung und/oder Ihres Tür-/Fenstersensors sicher sein, welchen Alarm Sie haben....

Pro V1/V2 oder Pro V3

Tärkeä: Pro V2 ja Pro V3 eivät vastaa samoja laitteita

Sinulla on Pro V2, kun kauko-ohjain ja Ovi/Ikkunailmaisin näyttävät tältä:

Siksi sinun on aina
valitse varusteesi tästä:


Pro V2

Sinulla on Pro V3, kun kauko-ohjain ja Ovi/Ikkunailmaisin näyttävät tältä:

Siksi sinun on aina
valitse varusteesi tästä:


Pro V3

Kun Pro V3 tuli markkinoille vuoden 2017 lopussa, tehdas muutti siinä olevan "Protokollan".
Tämä on merkinnyt sitä, että myös kaikki sen laitteet vaihdettiin, minkä seurauksena mikään Pro V3:n laitteisto ei sovi Pro V1/V2:een - eikä mikään Pro V1/V2:n laitteisto sovi Pro V3:een.
Koska lähes kaikella on sama ulkonäkö, käsittely ja asetukset Pro V3:n valikossa, niin silloinen HomeSecure-maahantuoja päätti jatkaa Pro V2 -käsikirjan lähettämistä Pro V3 -hälyttimien myyntiin.
Kun asiakas ostaa Pro-hälyttimeensä laitteiston muutaman vuoden kuluttua, niin joskus käy niin, että ostetaan väärä laite, jota ei voida koodata hälytyspaneeliin.
Voit VAIN olla varma, mikä hälytin sinulla on, kun tunnistat kaukosäätimesi ja/tai ovi-/ikkunatunnistimesi.....

Pro V1/V2 tai Pro V3

Målet er at du bliver tilfreds